Feed

Dagsorden generalforsamling 2021

EGIF Tennis – generalforsamling 2021

Erritsø, den 10. marts 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i EGIF Tennis

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 19

(grundet covid-19 afholdes generalforsamlingen ikke fysisk, men anses for afholdt jf. dagsorden nedenfor)

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent og generelt om generalforsamlingen

Valg af dirigent er ikke relevant i år jf. covid-19 situationen.

Alle nedenfor omtalte punkter og forslag anses for godkendte af generalforsamlingen, medmindre skriftlig indsigelse er fremsendt til bestyrelsens formand senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Evt. modtagne input til dagsordenens punkt 5 og 11 nedenfor eftersendes til alle medlemmer senest 7 døgn før generalforsamlingen.

2.       Formandens beretning

Vedhæftet denne indkaldelse til generalforsamlingen. Beretningen indstilles godkendt.

3.       Regnskab for året 2020

Regnskabet 2020 er bilagskontrolleret og underskrevet. Det indstilles godkendt af generalforsamlingen. Regnskabet er vedh. denne indkaldelse.

 4.       Budget og kontingenter for 2021

Budget 2021 og kontingentforslag 2021 er vedh. denne indkaldelse og indstilles begge til generalforsamlingens godkendelse. Kontingenter foreslås uændrede fra 2020

 5.       Forslag til behandling på generalforsamlingen

Evt. forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 døgn før generalforsamlingen.

 6.       Valg af formand

H.M. Brøndum modtager genvalg og indstilles genvalgt.

 7.       Valg til bestyrelsen

Stinne Bøggild, Anita Byskov og Hanne Baxter modtager genvalg og indstilles genvalgt.

Bjarne Axelsen, Troels F. Hansen, Thomas Hytting og Ketlina Pedersen er ikke på valg

Stig Bach (ikke på valg i 2021) ønsker at udtræde af bestyrelsen ved nærværende generalforsamling - efter mere end 25 års arbejde i EGIF Tennis bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen frem til generalforsamlingen i marts 2022 består af 8 medlemmer, nemlig formanden og de 7 ovennævnte fortsættende bestyrelsesmedlemmer.

8.       Valg af suppleanter til bestyrelsen

Hans Chr. Hansen, Lars Bøgstrup og Margit Kjærgaard er ikke på valg og fortsætter som suppleanter i bestyrelsen.

 9.       Valg af bilagskontrollanter

Søren Hansen modtager og indstilles til genvalg

Jytte Gondermann er ikke på valg

 10.   Valg af bilagskontrollantsuppleant

Per G. Nielsen er ikke på valg og fortsætter i funktionen med klubbens længste titel

 11.   Evt.

Banerne åbnes for udendørs spil ca. medio april 2021.

Standerhejsning afholdes søndag den 18. april 2021 kl. 13:00 på klubbens anlæg (medmindre covid-19 situationen hindrer dette). INSPORT vil være til stede til standerhejsningen.

Andre punkter under Evt. skal fremsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen

 

På bestyrelsens vegne

 Hans Martin Brøndum, formand