Feed

Overordnet forretningsorden for EGIF Tennis

§1

Foreningens navn er EGIF Tennis med hjemsted i Erritsø (Fredericia Kommune). Dens formål er at udbrede kendskab til og samle medlemmer til oplevelser og aktiviteter omkring tennis.

EGIF Tennis er en del af foreningen EGIF (Erritsø Gymnastik- og Idræts Forening). Nærværende forretningsorden for EGIF Tennis er i overensstemmelse med de senest opdaterede og godkendte vedtægter for EGIF. I tilfælde af uoverensstemmelse er EGIF vedtægterne gældende.

EGIF Tennis har CVR-nummer 29500924. Foreningen er ikke momsregistreret.

§2

Medlemskab i klubben opnås ved betaling af kontingent, der forfalder til betaling efter bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte optagelse. I klubben kan optages aktive og passive medlemmer. Gæstespillere kan spille i klubben mod betaling af et gæstespillergebyr pr. spiller pr. time. Dette beløb fastsættes af bestyrelsen og fremgår af klubbens hjemmeside.

§3

Kontingenter forelægges hvert år af bestyrelsen til godkendelse af generalforsamlingen som en del af budgetgodkendelsen og annonceres herefter på klubbens hjemmeside. Frivillige og udnævnte æresmedlemmer i foreningen kan efter beslutning i bestyrelsen tildeles helt eller delvist frikontingent.

§4

Gæster kan spille på banerne mod betaling af det ved sæsonens åbning af bestyrelsen fastsatte gæstekontingent.

§5

Klubbens ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne
handlinger forpligter foreningen.

Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer og 1-3 suppleant(er).

Listevalg kan ikke finde sted.

Formanden er på valg hvert år på generalforsamlingen. Øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år. Suppleant(er) vælges for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fordeler opgaverne mellem sig og vedtager samt opdaterer de regler, politikker og procedurer for bestyrelsens arbejde, der er nødvendigt i klubben indenfor forretningsordenens rammer, hovedforeningen EGIF’s vedtægter og beslutninger samt indenfor lovgivningens rammer.

Formanden repræsenterer klubben i hovedforeningen EGIF’s hovedbestyrelse.

Opgavefordelingen i bestyrelsen skal altid være opdateret tilgængelig på klubbens hjemmeside.

§6

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder anledning til det, eller når 2
af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, deriblandt formanden, er til stede. Formanden leder møderne, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Næstformanden er formandens stedfortræder ved dennes forfald.

§7

Sekretæren fører referat over generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne.

§8

Kassereren fører medlemslisten og specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter. Regnskabet følger kalenderåret.

§9

Bestyrelsen administrerer klubbens midler og er ansvarlig overfor generalforsamlingen for klubbens løbende drift. Klubben tegnes af formanden i forening med kassereren. Enkeltstående dispositioner vedr. indtægter eller udgifter op til 5.000 kr. kan foretages af formanden, næstformanden eller af kassereren indenfor de rammer bestyrelsen lægger for klubbens aktiviteter og økonomi. Alle enkeltstående dispositioner ud over ovennævnte beløbsgrænse kan kun foretages af formanden og kassereren i forening eller efter specifik beslutning herom i bestyrelsen.

Bestyrelsen kan give et eller flere bestyrelsesmedlemmer fuldmagt til at disponere på klubbens konti, såfremt dette er hensigtsmæssigt.
Beslutninger om placering af klubbens midler, om optagelse af lån samt spørgsmål af anlægsmæssig karakter, herunder investeringer, skal godkendes med
et flertal af den samlede bestyrelse samt godkendes af EGIF hovedbestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter klubbens ordens- og banetegningsregler, og sørger for dets overholdelse. Bestyrelsen kan inddrage
baner til interne og eksterne turneringer.

§10

Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de for indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over
kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§11

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 31. marts. Indkaldelse sker med minimum 14 dages varsel pr. email til alle foreningens medlemmer samt til medlemmerne af hovedbestyrelsen for EGIF.

Alle medlemmer af EGIF Tennis samt alle medlemmer af hovedbestyrelsen for EGIF har adgang til generalforsamlingen, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Stemmeret har alle medlemmer af EGIF Tennis, der er fyldt 16 år, samt medlemmer af hovedbestyrelsen i EGIF.

Valgbare til bestyrelsen for EGIF Tennis er alle medlemmer af klubben, der er fyldt 18 år.

§12

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i årets løb

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget til godkendelse (herunder forslag til kontingenter for indeværende år)

4. Behandling af indkomne forslag. Forslag må - for at kunne forlanges behandlet – være indsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5. Valg af formand for bestyrelsen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af  suppleant(er)

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Klubbens driftsregnskab for det forgangne kalenderår skal forelægges kontrolleret og underskrevet af begge revisorer samt den samlede bestyrelse på generalforsamlingen.

Alle valg til bestyrelsen og til revisorer sker for 2 år. Formanden og alle suppleanter vælges dog altid for 1 år.

§13

På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal, træffes afgørelserne ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer til vedtagelse af eller forandringer i klubbens forretningsorden eller tilknytning til EGIF hovedforeningen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Skriftlig afstemning finder sted, når et af de
tilstedeværende medlemmer ønsker det.

§14

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til formanden eller når hovedbestyrelsen for EGIF ønsker det. Indkaldelse til og begæring om en ekstraordinær generalforsamling skal altid indeholde en dagsorden for hvilke emner, der skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling, som altid skal være afholdt senest 1 måned efter, at begæring herom er fremsat.

§15

Beslutning om klubbens ophør kan kun tages på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling og da kun, når 2/3 af de afgivne stemmer er derfor. Vedtages klubbens ophør, overgår dens midler til hovedforeningen EGIF.

§16

Nærværende overordnede forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen for EGIF Tennis og falder indenfor rammerne af klubbens formelle vedtægter, som er lig EGIF hovedbestyrelsens vedtægter.

 

Bestyrelsen for EGIF Tennis

2. april 2020